NovinkyČlánky | FAQ

AKO ZAČAŤ PODNIKAŤ NA SLOVENSKU?

Máte podnikateľský nápad a neviete, ktorú možnosť si vybrať, či živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)? Je to naozaj ťažké rozhodnutie - každá možnosť má svoje výhody a nevýhody.

Čítať ďalej

DANE NA SLOVENSKU

Dane. Každý má pred týmto slovom rešpekt. Keď si však uvedomíte, za ČO musíte platiť dane a KEDY ich platiť, život sa vám môže uľahčiť. Najprv si povedzme, KTO ich musí platiť.

Čítať ďalej

Používanie eKasa klienta na príležitostných podujatiach

Pojem klient eKasa sa vzťahuje na online pokladnice aj virtuálne pokladnice. Jej používanie upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o používaní ERP").

Čítať ďalej

Princíp fungovania DPH a daňové podvody

Daň z pridanej hodnoty je nepriama daň, čo znamená, že sa platí nepriamo, pretože je zahrnutá do cien tovarov a služieb. Upravuje ju zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH").

Čítať ďalej

Schválenie a uloženie účtovnej závierky za rok 2021 do registra účtov v roku 2022

Aký je ďalší postup účtovnej jednotky po schválení účtovnej závierky? Došlo k nejakým zmenám v termínoch zostavenia, schválenia alebo uloženia účtovnej závierky alebo oznámenia o schválení?

Čítať ďalej

Pokyny na poukázanie 2 - 3 % z dane zaplatenej súkromnou osobou za rok 2021

Aký je správny postup pri poukázaní 2 % (resp. 3 %) zaplatenej dane za rok 2021 po vykonaní ročného zúčtovania dane jednotlivým zamestnancom? Do akého termínu je potrebné poukázať 2 % (3 %) a aké tlačivo je potrebné použiť?

Čítať ďalej

Prečo zveriť účtovníctvo do rúk externej firmy

Spoločnosť MKMs s.r.o. poskytuje komplexné služby podnikateľom s krédom: „Do the business, we do the numbers.“ Preto sme sa porozprávali s jej konateľkou Katarínou Malíkovou o tom, prečo zveriť účtovníctvo do rúk externej firmy.

Čítať ďalejFAQ
ÚČTOVNÉ PORADENSTVO

Čo to je účtovné poradenstvo?
Účtovné poradenstvo je konzultačná služba, ktorá pomáha zodpovedať klientom konkrétne otázky, s ktorými si nevedia rady. Ide napríklad o spôsob účtovania, oceňovania alebo vykazovania určitej ekonomickej činnosti.

Ako to prebieha v našej spoločnosti?
Klient nás osloví osobne, telefonicky alebo najčastejšie e-mailom so svojou otázkou. Ideálne je, aby čo najpresnejšie popísal svoj odborný problém.

Čo je výsledok?
Náš konzultant (audítor) poskytne písomné alebo ústne stanovisko v takej forme, aby jej klient dostatočne porozumel.

Čo je potrebné zo strany klienta?
Klient by mal čo najpresnejšie popísať svoj odborný problém, ta aby dostal zrozumiteľnú odpoveď či prípadné riešenie jeho problému a zároveň má možnosť vybrať si, akou formou chce obdŕžať odpoveď (mailom alebo osobne).
ČO JE ÚČTOVNÍCTVO A PREČO JE POTREBNÉ?

V teoretickej rovine výkladu účtovníctva sa tu stretávame so 4 základnými funkciami účtovníctva, a to je dokumentačná funkcia, informačná funkcia, kontrolná funkcia, rozhodovacia funkcia. Hlavná právna norma, ktorá upravuje účtovníctvo na Slovensku je zákon č. 431/2002 o účtovníctve.

• dokumentačná funkcia: prostredníctvo účtovných dokladov a zápisov dokumentuje „dianie v podniku“ vyjadrené v číselných hodnotách
• informačná funkcia: účtovná dokumentácia poskytuje informácie pre jednotlivých používateľov o aktuálnom stave vo firme: informácie sú dôležité pre vlastníkov, manažment, banky, štát…
• kontrolná funkcia: informačný stav účtovníctva slúži pre hodnotenie hospodárnosti a rentability.
• rozhodovacia funkcia: na základe korektných informácií z účtovného systému je možné prijímať správne rozhodnutia pre rozvoj firmy
DAŇOVÉ PORADENSTVO

Čo to je daňové poradenstvo?
Daňové poradenstvo je súhrn služieb v oblasti účtovníctva, týkajúcich sa pracovného práva, zmlúv, vzťahov s dodávateľmi či odberateľmi a podobne.

Ako to prebieha v našej spoločnosti?
Na základe osobnej konzultácie s klientom a nastolení problému, stanovíme daňový faktor samotného problému a následne vypracujeme návrh riešenia. Ak je to potrebné, spolupracujeme s ďalšími odborníkmi z daňovej oblasti. Našim cieľom je dostať sa k finálnemu stanovisku a možnostiam riešenia, ktoré sú následne budú predostreté klientovi.
PODNKATEĽSKÉ PORADENSTVO

Čo to je podnikateľské poradenstvo?
Podnikateľské poradenstvo patrí medzi najčastejšie využívané začínajúcimi spoločnosťami, ktoré potrebujú pomôcť s administratívnymi úkonmi pri ich založení, označením cieľových skupín a konkurencie, či s kontaktmi možných budúcich obchodných partnerov a tomu podobne.br>
Ako to prebieha v našej spoločnosti?
Poradenstvo pre podnikateľov zvyčajne obsahuje niekoľko osobných stretnutí, kde sa nastolí problém a načrtnú ciele a požiadavky na konzultanta. Riešenie poskytneme buď sami alebo v spolupráci s ďalšími odborníkmi, na ktorých sa obraciame v prípade závažnejších problémoch, tak aby sme poskytli čo najefektívnejšie riešenie ušité priamo na mieru pre každého klienta.
ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI A READY MADE

Ako dlho trvá založenie novej s.r.o.?
Odhadovaná doba na založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným býva zväčša do 15 pracovných dní odo dňa, doručenia všetky potrebných dokumentov od klienta k založeniu spoločnosti. Po obdŕžaní živnostenského oprávnenia sa nová spoločnosť zapíše do Obchodného registra. Po zápise v obchodnom registri je potrebná registrácia na daňovom úrade a následne môže klient začať podnikať vo vybraných predmetoch podnikania.

Je možné založiť spoločnosť aj bez osobného stretnutia?
Vieme založiť spoločnosť aj bez predchádzajúceho stretnutia. Všetky potrebné dokumenty Vám zašleme poštou.

Čo je to ready made spoločnosť?
„Ready made“ spoločnosťou je označovaná spoločnosť, ktorá bola už založená s účelom predaja novému majiteľovi. Nikdy sa cez ňu nevykonávala žiadna podnikateľská činnosť. Takáto spoločnosť má už vlastné IČO aj DIČ a je pripravená na okamžité použitie.
ČO JE PODNIKANIE, PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

§ 2 zákona č. 513/1991 Zb./ ďalej len Obchodný zákonník / definuje podnikanie nasledovne:
• Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
• Podnikateľom podľa tohto zákona je:
a. osoba zapísaná v obchodnom registri,
b. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
• Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.
• Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice.
• Bydliskom fyzickej osoby sa rozumie adresa jej trvalého pobytu podľa osobitného predpisu.
TRANSFEROVÁ DOKUMENTÁCIA

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú podnikateľské subjekty povinné viesť dokumentáciu a používať metódu trasferového oceňovania.
Kedy je potrebné používať transferovú dokumentáciu?
Transferovú dokumentáciu je povinný viesť každý podnikateľský subjekt, ktorého obchodno-finančné transakcie sú uskutočňované medzi závislými (ekonomicko, personálne, kapitálovo alebo inak prepojenými) osobami. Kde od 1. januára 2015 je povinná príprava transferovej dokumentácie sa vzťahuje okrem zahraničných závislých osôb už aj na tuzemské závislé osoby. Ak je povinný daňový subjekt viesť takúto dokumentáciu, v takomto prípade môže daňový úrad kedykoľvek vyzvať daňovníka o predloženie transferovej dokumentácie k použitej metóde transferového oceňovania a to nielen pri vykonávaní daňovej kontroly.Päť základných bodov pre závisle osoby v spojitosti s transferovým oceňovaním.1. Sledovanie cien kontrolovaných transakcií a úprava základu daneJednou zo základných povinností závislých osôb je sledovanie cien a podmienok, za ktoré sa medzi nimi uskutočňujú kontrolované transakcie. Dôvodom je, že povinnosťou závislých osôb je podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov aj úprava základu dane o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných alebo finančných vzťahoch, ak v dôsledku tohto rozdielu došlo k zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty.2. Používanie metód transferového oceňovaniaNa zistenie rozdielu medzi cenami používanými závislými osobami vo vzájomných transakciách a cenami používanými nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, sa používajú rôzne metódy transferového oceňovania.Používať sa môžu nasledujúce metódy transferového oceňovania:
a) metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja alebo metóda zvýšených nákladov),
b) metóda, ktorá je založená na kombinácii metódy vychádzajúcej z porovnávania ceny a metódy vychádzajúcej z porovnávania zisku alebo,
c) metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku (metóda delenia zisku alebo metóda čistého obchodného rozpätia),
d) iná metóda, ktorej použitie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu.3. Vedenie dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovaniaO používanej metóde transferového oceňovania je daňovník povinný viesť osobitnú dokumentáciu, pri ktorej vedení sa uplatňuje niekoľko dôležitých všeobecných zásad. Obsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojom novom usmernení č. MF/8120/2014-721 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.Podľa toho, aké požiadavky sú kladené na rozsah informácií uvádzaných v dokumentácii poznáme formy dokumentácie:
• Skrátená transferová dokumentácia – tú vedú všetky mikro účtovné jednotky, daňovníci fyzické osoby a tí, ktorý uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie.
a) daňovníci fyzické osoby a daňovníci, ktorí sú mikro účtovnými jednotkami podľa osobitného predpisu2) ,
b) daňovníci, s výnimkou daňovníkov uvedených v bode 4 písm. c) až f) tohto článku, ktorí uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie (t.j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou3) , okrem transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí); ak títo daňovníci uskutočňujú aj zahraničné kontrolované transakcie (t.j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou4) a prípadne transakcie so stálymi prevádzkarňami daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí), uplatní sa toto pravidlo len na časť dokumentácie vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
c) daňovníci, ktorí sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“), pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s osobami podľa písmena d),
d) daňovníci s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s daňovníkmi podľa písmena c).
Základná transferová dokumentácia – tú vedú daňovníci, uskutočňujúci zahraničné kontrolované transakcie, alebo transakcie so stálymi zahraničnými prevádzkarňami
Úplná transferová dokumentácia – tú vedú daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky Článku 2 ods. 4 Usmernenia MF SR č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie.
a) daňovníci, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo5) , s výnimkou daňovníkov uvedených v bode 3 písm. b), c) a d) tohto článku,
b) daňovníci, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu6) , okrem daňovníkov podľa bodu 3 písm. a) tohto článku; ak títo daňovníci uskutočňujú transakcie aj vo vzťahu k závislým osobám, ktoré sú daňovníkmi zo zmluvného štátu, uplatní sa toto pravidlo len na časť dokumentácie vo vzťahu k transakciám s daňovníkmi nezmluvného štátu,
c) daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia7) ,
d) daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu základu dane8) , s výnimkou daňovníkov, ktorí žiadajú úpravu základu dane z príjmov (ďalej len „základ dane“) vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
e) daňovníci, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300.000 eur a taktiež daňovníci, ktorí v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400.000 eur, s výnimkou daňovníkov uvedených v bode 3 písm. c) tohto článku,
f) daňovníci, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani4. Odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania správcom daneZákon o dani z príjmov v § 18 ods. 4 dáva závislým osobám právo požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania správcom dane. Daňovník si tak môže ešte pred uskutočnením kontrolovanej transakcie overiť, či je ním používaná metóda transferového oceňovania správna. Žiadosť sa musí podať písomne, najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa má odsúhlasovaná metóda transferového oceňovania používať. Rozhodnutie môže byť vydané s platnosťou na najviac päť zdaňovacích období, ale je možné ho aj predĺžiť. Na druhej strane, správca dane môže toto rozhodnutie za určitých okolností tiež zmeniť alebo zrušiť. Za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania je pritom daňovník povinný zaplatiť pomerne vysoký poplatok.5. Korešpondujúca úprava základu dane pri transferovom oceňovaníAk sú ceny, za ktoré sa uskutočňujú obchodné a finančné vzťahy medzi závislými osobami, odlišné v porovnaní s cenami používanými v porovnateľných transakciách medzi nezávislými osobami, je povinnosťou závislej osoby zvýšiť o tento rozdiel základ dane z príjmov. Jednostranná úpravu základu dane len u jednej zo závislých osôb zúčastnených na transakcii by mohla spôsobiť, že časť celkového zisku oboch závislých osôb spolu by mohla byť zdanená dva krát. Aby k tomu nedošlo, je podľa § 17 ods. 6 zákona o dani z príjmov právom druhej závislej osoby zúčastnenej na transakcii požiadať správcu dane o korešpondujúcu úpravu základu dane, ktorej výsledkom môže byť zníženie jej základu dane z príjmov.