Ako začať podnikať na Slovensku?Máte podnikateľský nápad a neviete, ktorú možnosť si vybrať, či živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)? Je to naozaj ťažké rozhodnutie - každá možnosť má svoje výhody a nevýhody.

V krátkosti si rozoberieme výhody a nevýhody najčastejších typov podnikania. V prvom rade je potrebné mať na pamäti, že podnikanie prináša väčšiu slobodu, vyššie profesionálne uplatnenie a finančnú nezávislosť, ale je potrebné si uvedomiť aj väčšiu zodpovednosť. Zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svoju firmu, klientov, služby, ktoré ponúkate, a v prípade, že sa rozhodnete zamestnať aj ľudí pre nich.

Skôr ako začnete podnikať sami, mali by ste sa oboznámiť so slovenským právom a legislatívou. Nemusíte sa obávať - nie je potrebné poznať všetko veľmi podrobne ako účtovník alebo právnik, mali by ste vedieť len všeobecné informácie. Základná znalosť všeobecných informácií vám pomôže pripraviť sa na každé rokovanie a nástrahy, ktoré môžu pri podnikaní nastať, a mať predstavu o tom, o čom váš účtovník a právnik hovorí. Pomôže vám poznať jednotlivé úrady, vaše práva a povinnosti. Prečo musím poznať všeobecné informácie? V prvom rade by ste si mali uvedomiť, že za riadenie spoločnosti alebo za seba ako samostatne zárobkovo činnú osobu ste zodpovední VY a len vy, len VY a nikto iný.

Obľúbenou formou podnikania je spoločnosť (s.r.o. / s.r.o.). Táto forma je vhodná pre tých, ktorí sa rozhodli podnikať prostredníctvom právnickej osoby alebo ak ide o skupinu ľudí, ktorí by chceli podnikať spoločne. Ak nemáte skúsenosti so zakladaním spoločnosti, odporúčame vám využiť služby poradenských spoločností, ktoré by vám s tým mohli pomôcť - ušetríte čas aj peniaze. Založenie spoločnosti od podpísania zmlúv u notára až po zápis spoločnosti do obchodného registra trvá približne 30 dní, ak je všetko v poriadku. Pre tých, ktorí sa ponáhľajú, je tu možnosť kúpiť ReadyMade, hotovú spoločnosť pripravenú na predaj bez histórie, s ktorou môžete začať podnikať do niekoľkých dní. Tu si však musíte dať pozor, od koho ju kupujete. Partnerom môže byť osoba odkiaľkoľvek zo sveta bez nutnosti disponovať slovenským občianstvom. V prípade riadiaceho partnera je situácia trochu iná - je potrebné mať povolenie na pobyt, ak nie ste občanom Európskej únie alebo krajín OECD.

Od založenia po registráciu spoločnosti (s.r.o./Ltd.) sú potrebné tieto kroky:

• pripraviť zakladajúce dokumenty

• určiť hlavné sídlo organizácie

• preukázať bezdlžnosť voči daňovému úradu a Sociálnej poisťovni podľa nového nariadenia z 09/2018 len v prípade, ak ste dlžníkom

• vybrať si podnikateľskú činnosť a získať živnostenské oprávnenie bezúhonnosť zakladateľov

• na splatenie základného imania

• podať žiadosť o zápis do obchodného registra

• zaplatenie registračného poplatku

• registrácia na daňovom úrade a získanie identifikačného čísla (DIČ)

• v prípade potreby registrácia pre ďalšie identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH)

• výber vhodného účtovníka

Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Založenie živnostenského podnikania (SZČO) je jednou z najobľúbenejších foriem podnikania na Slovensku. Založenie živnostenského podnikania pre slovenských občanov alebo občanov s trvalým pobytom na Slovensku alebo v EÚ a OECD je jednoduché. Zložitejšia a o niečo drahšia je situácia pre občanov, ktorí majú len povolenie na prechodný pobyt - vtedy vzniká povinnosť zapísať sa do obchodného registra.

Na založenie živnostenského podnikania občanov SR alebo občanov EÚ a OECD je potrebné:

• Vyplnenie žiadosti • Vybrať typ činnosti samostatného podnikania • Predložiť oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti/miesta podnikania • Bezúhonnosť • Zaplatenie správneho poplatku

Po prijatí žiadosti vydá živnostenský úrad do približne 3 dní živnostenské oprávnenie a vy môžete začať podnikať. Samozrejme, je potrebné myslieť aj na oznámenie začiatku podnikania daňovému úradu a získanie IČ DPH a oznámiť ho aj Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni.

Na založenie živnostenského podnikania cudzincov je potrebné:

Ak chcete určiť, aký druh podnikania budete na Slovensku poskytovať, môžete:

• prevádzkareň zahraničného subjektu, ak ste už pracovali v mieste svojho trvalého bydliska v tom istom predmete podnikania

• podnik zahraničnej osoby, ak v mieste trvalého pobytu nie ste podnikateľom alebo na Slovensku plánujete podnikať v inom predmete podnikania.

Musíte postupovať podľa týchto krokov:

• Odoslanie vyplnenej žiadosti

• Výber typu podniku

• V prípade, že nemáte povolenie na pobyt, je potrebné predložiť doložku o objektoch, súhlas a vyhlásenie zodpovedného zástupcu (ak je zodpovedný zástupca ustanovený). Ak v čase podania žiadosti o udelenie ochrannej známky ešte nemáte povolenie na pobyt (prechodný alebo trvalý) na Slovensku alebo ak nespĺňate osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, musíte ustanoviť zodpovedného zástupcu.

• Predloženie práva na užívanie nehnuteľnosti/miesta podnikania - preukazuje sa buď listom vlastníctva/výpisom z listu vlastníctva (ak ste vlastníkom nehnuteľnosti), alebo nájomnou zmluvou, ak podnikáte v prenajatých priestoroch, alebo písomným súhlasom prenajímateľa, aby ste tam mohli prevádzkovať živnosť.

• Predložením výpisu z registra trestov z domovskej krajiny alebo z krajiny, v ktorej ste mali pobyt dlhší ako 6 mesiacov počas posledných 5 rokov.

• Cestovným pasom alebo povolením na pobyt.

• Zaplatením správneho poplatku.

Tieto dve formy podnikania sú na Slovensku najpoužívanejšie. Jeden zásadný rozdiel medzi nimi môžeme vidieť v prípade ukončenia podnikania. V prípade s.r.o. / s.r.o. s.r.o. je potrebné likvidovať spoločnosť prostredníctvom právnika alebo špeciálnej spoločnosti, ktorá sa tým zaoberá, zatiaľ čo živnostenské podnikanie je možné ukončiť oznámením živnostenskému úradu ku dňu ukončenia podnikania. To sa netýka cudzích štátnych príslušníkov, ktorí mali povinnosť zapísať sa do obchodného registra. V oboch prípadoch by ste mali mať vyrovnané záväzky a pohľadávky, ak je to možné.

Poznáme aj iné formy podnikania vrátane:

• Akciová spoločnosť (a.s.)

• komanditná spoločnosť

• Verejná obchodná spoločnosť

• Družstvo

• Združenie

• Organizačná jednotka

• iná forma