Účtovnícke službyÚčtovníctvo a účtovné poradenstvo | Mzdy a personalistika
Rekonštrukcia účtovníctva | Cenník našich služieb

Účtovníctvo a účtovné poradenstvo
Správne spracované účtovníctvo je základom bezproblémového chodu každého podnikania, preto Vám ponúkame kompletný účtovný servis. Služby sú poskytované v slovenskom a v anglickom jazyku.

V rámci toho zabezpečujeme najmä:

• vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva,

• komplexné zastúpenie klienta pred daňovým úradom ako aj ďalšími inštitúciami,

• rekonštrukciu účtovníctva,

• ročné zúčtovania a hlásenia,

• overovanie vstupných údajov pri ich spracovávaní z daňového hľadiska,

• v nadväznosti na účtovníctvo vypracujeme daňové priznanie,

• vyhotovíme súhrnné výkazy,

• INTRASTAT,

• štatistické výkazy,

• kvartálne a ročne prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti,

• organizačné poradenstvo a rôzne administratívne práce.
S našimi klientmi spolupracujeme výhradne na základe zmluvy, v ktorej si dohodneme vzájomné podmienky a povinnosti oboch strán, ako sú termíny na odovzdávanie dokladov, na vypracovanie výstupných dokladov, spôsob fakturácie a podobne.

Pri odovzdávaní hotového účtovníctva klientom doklady prehľadne uložíme a pripravíme podľa našich vnútorných štandardov pre prípadnú kontrolu v budúcnosti.

To všetko zabezpečujeme v príjemnom prostredí s dôkladnou znalosťou predmetu podnikania, priateľského prístupu ku klientom, stotožnením sa s ich záujmami, vysokou odbornou úrovňou a kvalitou poskytovaných služieb.Mzdy a personalistika
Neoddeliteľnou súčasťou práce ekonomického úseku je spracovanie miezd a personalistika. Poskytujeme komplexné služby tak, aby naši klienti mali s nimi čo najmenej starostí a mohli sa plne venovať svojmu podnikaniu.

V rámci toho ponúkame:

• vypracovanie pracovnej zmluvy (prípadne príslušnej dohody),

• prihlášku do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne,

• na základe splnomocnenia jednáme za Vás na príslušnom finančnom úrade, správe sociálneho zabezpečenia a zdravotnou poisťovňou,

• zastupujeme Vás pri kontrolách z finančného úradu, správe sociálneho zabezpečenia, a zdravotnej poisťovne,

• zabezpečíme všetky pracovno-právne záležitosti v súlade s platným Zákonníkom práce,

• rôzne dohody na požiadanie klienta (napr. dohodu o hmotnej zodpovednosti a pod.),

• priebežné spracovanie mzdovej agendy pri vzniku pracovného pomeru,

• príslušne potvrdenie o výške príjmu.Rekonštrukcia účtovníctva
K ďalším aktivitám spoločnosti patrí aj kontrola účtovníctva za predchádzajúce účtovné roky, kde mohli vzniknúť:

• chyby v účtovaní,

• chýbajú dôležité účtovné doklady,

• nesprávny výpočet hospodárskeho výsledku, zle vypočítanej a odvedenej dane.

Rekonštrukciu účtovníctva vykonávame výhradne na požiadanie a súhlas klienta. Cena sa stanovuje individuálne. Spätné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva sa vykonáva v zmysle platných zákonov SR:

• spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov, ich oprávnenosť z daňového hľadiska,

• vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov,

• evidencia DPH,

• ročná účtovná závierka vrátane príloh podľa platnej legislatívy,

• vyhotovenie podkladu pre priznanie k dani z príjmu,

• vypracovanie daňového priznania vrátane príloh (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash-flow a poznámky k účtovnej závierke),

• vypracovanie opravných daňových priznaní.Cenník našich služieb
Cenu za naše služby stanovujeme na základe požiadaviek a náročnosti jednotlivých klientov, ktorú individuálne posúdime. Cenová ponuka závisí od veľkosti účtovnej agendy, počtu zamestnancov, typu služieb a ďalších parametrov.

Jednoduché účtovníctvo

V cene mesačného paušálu je zahrnuté:
• spracovanie peňažného denníka
• vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
• vedenie pokladničnej knihy a banky
• evidencia majetku
• max 100 účtovných dokladov/mesiac

od 100 €
Podvojné účtovníctvo

V cene mesačného paušálu je zahrnuté:
• spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
• vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
• vedenie pokladničnej knihy a banky
• evidencia majetku
• max 100 účtovných dokladov/mesiac

od 135 €
Spracovanie DPH a KV

• vyhotovenie riadneho alebo dodatočného DP k DPH, riadny alebo dodatočný KV k DPH
• vyhotovenie súhrnného výkazu DPH

od 22 €
Mzdové účtovníctvo

V cene je zahrnuté:
• vyhotovenie výplatnej pásky
• mesačný prehľad na daňový úrad
• mesačný výkaz poistného a príspevkov
• výkaz preddavkov na zdravotné poistenie

od 13 €
Účtovná závierka od 350 €


Zaujala Vás ponuka našich služieb?Okrem kvalitne odvedenej práce, sme si vedomí aj dôležitosti ceny nami poskytovaných služieb. Pokiaľ Vás zaujala ponuka našich služieb, budeme radi, ak nás kontaktujete alebo nám zašlete žiadosť o cenovú ponuku. Veľmi by nám pomohol podrobne vyplnený formulár. Následne Vás budeme kontaktovať s cenovou ponukou. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.