Používanie eKasa klienta na príležitostných podujatiachJe povinnosť používať eKasu na príležitostných podujatiach? Ak áno, v ktorých prípadoch?

Pojem klient eKasa sa vzťahuje na online pokladnice aj virtuálne pokladnice. Jej používanie upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o používaní ERP"). Jej používanie sa vzťahuje na osoby, ktoré musia mať splnené nasledujúce podmienky:
- sú fyzickými alebo právnickými osobami oprávnenými na podnikanie,
- bol uskutočnený predaj tovaru alebo služby a služba je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP,
- bol prijatý príjem, ktorý bol prijatý na základe predaja tovaru alebo služby na predajnom mieste v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom, ktorý môže nahradiť hotovosť, ktorým môže byť aj preddavok.

Fyzická alebo právnická osoba nie je vždy povinná používať eKasu. Ide o predaj cenností, tovaru alebo služieb poskytovaných prostredníctvom predajného automatu, mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek a mincí numizmatických burz, tovaru vyrobeného alebo služieb poskytovaných v rámci praktického vyučovania žiakov, poštových známok na filatelistických burzách, živých zvierat (okrem akváriových rybičiek, exotického vtáctva a zvierat, hadov a drobných hlodavcov), tovaru alebo služieb podnikateľom alebo ich zamestnancom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Podniky a eCash na príležitostných podujatiach

Každý podnik, ktorý sa zúčastňuje príležitostných podujatí a prijíma tržby v hotovosti alebo inými náhradnými elektronickými prostriedkami, musí používať klienta eCash. Môže ísť o hudobný festival, vinobranie, výstavu alebo iné kultúrne či športové príležitostné podujatie. Podnikateľ je podľa prílohy č. 1 zákona o používaní ERP povinný zaevidovať tržbu v eKasa klient bezodkladne po prijatí tržby a vydať kupujúcemu pokladničný doklad, ktorý podľa § 8 zákona o používaní ERP musí obsahovať všetky náležitosti. Ak poskytovaná služba nie je uvedená v prílohe č. 1 v zákone o ERP, podnikateľ nemusí evidovať tržbu z predanej služby v systéme eKasa.

Nepodnikatelia a eCash na príležitostných podujatiach

Non-entrepreneurs, i.e. legal entities that have not been set up for the purpose of doing business, nor are they authorised to do business, do not have to record the sales proceeds received from the sale of goods or services in eKash. Non-entrepreneurs are defined as foundations, non-profit organisations, contributory organisations, associations of natural or legal persons or municipalities. However, if a non-entrepreneurial legal person has a business licence or carries on business on the basis of another legal person which it has established, it is obliged to use eKasa and record the sales received.

Evidencia predaja vlastných rastlinných a živočíšnych produktov na príležitostných podujatiach v eKase

Predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych produktov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti a predaj lesných plodín fyzickými osobami sa nepovažuje za živnosť podľa § 3 ods. 4 živnostenského zákona. To znamená, že ak túto činnosť vykonáva fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nemá povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa.

Evidencia predaja výsledkov duševnej tvorivej činnosti na príležitostných podujatiach v eKase

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade sa za živnosť nepovažuje použitie výsledkov duševnej tvorivej činnosti, ich rozmnožovanie, vydávanie a rozširovanie na vlastné náklady autora, chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Osoby, na ktoré sa vzťahuje uvedený autorský zákon, nie sú podnikateľmi a nevzťahuje sa na ne zákon o používaní ERP. To znamená, že pokiaľ autor predáva originál svojho diela alebo rozmnoženiny tohto diela, nie je povinný registrovať účtenky v eKase.

Evidencia predaja platobných prostriedkov na príležitostných podujatiach v systéme eKash

Neexistuje ani povinnosť evidovať príjmy z predaja platobných prostriedkov v systéme eKash. Môže ísť napríklad o dobitie dobíjacej karty alebo nákupnú poukážku. Povinnosť evidovať prijaté tržby vzniká až po použití dobíjacej karty na nákup tovaru alebo služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP. Rovnako nie je povinnosť evidovať vratky pri nespotrebovaní platobných prostriedkov.