Pokyny na poukázanie 2 - 3 % z dane zaplatenej súkromnou osobou za rok 2021Aký je správny postup pri poukázaní 2 % (resp. 3 %) zaplatenej dane za rok 2021 po vykonaní ročného zúčtovania dane jednotlivým zamestnancom? Do akého termínu je potrebné poukázať 2 % (3 %) a aké tlačivo je potrebné použiť?

Každý daňovník má právo rozhodnúť sa, či po splnení zákonných povinností poukáže časť svojej zaplatenej dane z príjmov po ročnom zúčtovaní dane subjektu na charitatívne účely. Ak áno, zamestnávateľ musí na žiadosť zamestnanca vykonať ročné zúčtovanie najneskôr do 19. apríla 2022.
Potom sa podľa zákona o dani z príjmov môže daňovník rozhodnúť, či poukáže 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane, a to pri splnení nasledujúcich podmienok:
- 2 % subjektu, ktorý si vyberie zo zoznamu prijímateľov zostaveného Notárskou komorou SR,
- 3 %, ak fyzická osoba vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín a vie o tom predložiť písomné potvrdenie, ktoré tiež priloží k vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Vyhlásenie o poukázaní dane a jeho prílohy

Na poukázanie podielu zaplatenej dane je daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane z príjmov, povinný vyplniť a predložiť aktuálne a samostatné tlačivo s názvom "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby". Ak daňovník predloží nesprávne alebo neaktuálne tlačivo, daňový úrad ho vyzve na opätovné predloženie aktuálneho tlačiva.
Povinnými prílohami, ktoré sa prikladajú k vyhláseniu, sú:
- potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti,
- potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín.

Termín na podanie vyhlásenia

Daňovník, ktorý chce poukázať svoje 2 % (resp. 3 %) dane neziskovému subjektu, je povinný vyplniť a predložiť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2021 správcovi dane (daňovému úradu) do konca apríla 2022. Keďže však 30. apríl pripadá tento rok na sobotu, je možné tak urobiť do pondelka 2. mája 2022.

Pokyny na správne vyplnenie vyhlásenia

Správca dane poskytuje daňovníkom, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti, podrobný postup uvedený nižšie ako návod na správne vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane. Krok za krokom sú podrobnejšie špecifikované údaje, ktoré je potrebné uviesť a vyplniť v jednotlivých riadkoch:

Riadok 01: Tu daňovník uvedie rodné číslo daňovníka. Ak ho nemá, do riadku 02 uvedie dátum narodenia. Ak má daňovník len 9-miestne rodné číslo, uvedie ho zľava a posledné políčko nechá prázdne.

Riadok "Rok": daňovník uvedie rok 2021 (rok, za ktorý sa podáva priznanie).

Riadky 03 až 11: slúžia na vyplnenie identifikačných údajov daňovníka, ako sú meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo. Všetky údaje okrem telefónneho čísla sú povinné.

Riadok 12: tu daňovník uvedie čistú sumu zaplatenej dane zníženú o daňový bonus uplatnený na vyživované dieťa (deti) a daňový bonus na zaplatené úroky z riadku 24.

Riadok 13: v tomto riadku sa uvádza konkrétna suma podielu, ktorú chce daňovník poukázať neziskovému subjektu. Podiel môže byť vo vyššie uvedenej výške 2 alebo 3 % a zároveň suma nesmie byť nižšia ako 3 €. Presný údaj je potrebné zaokrúhliť matematicky na dve desatinné miesta.

Riadok 14: Používa sa na uvedenie dátumu zaplatenia dane na základe platobného výmeru zamestnávateľa (ako v riadku 26 platobného výmeru). Ak daňovníkovi vznikol preplatok, uveďte dátum 31. 3. 2022.

Riadok 15: Tento riadok je vyhradený pre IČO prijímateľa, ktorému chce daňovník poukázať podiel zaplatenej dane. Ak je DIČ kratšie ako 12 číslic, uvádza sa sprava a políčka vľavo zostávajú prázdne. Ak daňovník zadá nesprávne DIČ, nárok na podiel zaplatenej dane neziskovému subjektu zanikne a daňovník bude na túto skutočnosť upozornený.

Riadok 16: Tu daňovník uvedie obchodné meno jedného prijímateľa, ktorého si vybral na poukázanie podielu zaplatenej dane. Ak je obchodné meno prijímateľa dlhšie ako počet políčok, daňovník uvedie len toľko písmen, koľko sa zmestí do políčok, alebo uvedie skratku obchodného mena prijímateľa. Chyba v názve príjemcu alebo v skrátenom obchodnom mene nie je dôvodom na potrebné opätovné podanie (opravu) priznania.

Ak si daňovník želá, aby bol príjemca informovaný o jeho identifikačných údajoch, vyznačí svoj súhlas so zaslaním údajov na konci vyhlásenia v kolónke označenej symbolom "x". Následne správca dane oznámi prijímateľom údaje o poskytovateľoch do konca januára 2023. To sa však netýka poskytnutej sumy, ktorá je daňovým tajomstvom.

Podpis daňovníka sa vyžaduje na konci vyhlásenia po vyplnení všetkých potrebných údajov.

Ako a kde podať vyhlásenie

Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane zo závislej činnosti je potrebné doručiť v papierovej forme na ktorýkoľvek daňový úrad alebo kontaktné miesto. Daňovník tak môže urobiť buď obojstranne na jednom liste papiera, pričom na jednej strane je vyplnené vyhlásenie a na druhej strane potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane, alebo jednostranne na dvoch samostatných listoch papiera. Ak sú všetky náležitosti tlačiva riadne vyplnené a daňovník splní všetky zákonné podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane, daňový úrad podiel zaplatí prijímateľovi do konca júla 2022.