Schválenie a uloženie účtovnej závierky za rok 2021 do registra účtov v roku 2022Aký je ďalší postup účtovnej jednotky po schválení účtovnej závierky? Došlo k nejakým zmenám v termínoch zostavenia, schválenia alebo uloženia účtovnej závierky alebo oznámenia o schválení?

Povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok ukladá účtovnej jednotke maximálne šesť mesiacov odo dňa zostavenia účtovnej závierky, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Uloženie účtovnej závierky účtovnej jednotky ustanovuje osobitný predpis, ktorý určuje, že povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok nepresahuje lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov. To znamená, že ak účtovná jednotka podá daňové priznanie v stanovenom termíne, je povinná uložiť účtovnú závierku do registra do tohto termínu.

Schválenie účtovnej závierky

Schválenie účtovnej závierky je pre účtovnú jednotku povinné najneskôr do jedného roka od skončenia obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. To znamená, že účtovná jednotka, ktorá účtovala na základe kalendárneho roka (1. 1. 2021 - 31. 12. 2021), zostaví účtovnú závierku k 31. 12. 2021 a bude povinná schváliť účtovnú závierku do 31. 12. 2022. Účtovná jednotka, ktorá účtovala na základe hospodárskeho roka (napr. 01.03.2021 - 28.02.2022), zostaví účtovnú závierku k 28.02.2022 a musí ju schváliť do 28.02.2023.
Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku do termínu uloženia do registra účtovných závierok, ale stihne podať daňové priznanie v riadnom termíne, môže podať neschválenú účtovnú závierku, ale musí tak urobiť do jedného roka od skončenia obdobia, za ktoré bola zostavená. V takom prípade však musí v zákonnej lehote uložiť do registra účtovných závierok aj oznámenie o schválení.

Lehota na uloženie oznámenia

Ak účtovná jednotka schváli účtovnú závierku po jej uložení do registra, je povinná uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia.
Na účely oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky použije účtovná jednotka nové tlačivo dostupné na portáli finančnej správy v časti "Vzory tlačív" v rámci sekcie elektronických služieb, ktoré nedávno vydalo Ministerstvo financií SR a je platné od 01.01.2022. Nezáleží na tom, za aké obdobie účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku, ale je potrebné používať toto nové tlačivo.

Spôsob uloženia účtovnej závierky v registri účtovných závierok

Proces ukladania účtovnej závierky účtovnej jednotky vykonáva správca dane, t. j. daňový úrad, ktorý v mene účtovnej jednotky uloží účtovnú závierku, ako aj oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra. Môžu existovať dva spôsoby podania, a to elektronicky alebo v papierovej forme.
Subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s daňovým úradom elektronicky, musia predkladať účtovnú závierku a oznámenie o jej schválení výlučne elektronicky. To platí aj pre neziskové organizácie, ktorým vznikla povinnosť komunikovať výlučne elektronicky začiatkom roka 2022. Na druhej strane subjekty, ktoré nie sú povinné komunikovať s daňovým úradom elektronicky, môžu účtovnú závierku a oznámenie o schválení doručiť daňovému úradu v papierovej podobe, a to podaním na daňovom úrade alebo zaslaním poštou.

V prípade subjektu, ktorý je napríklad družstvom alebo obchodnou spoločnosťou, musí posúdiť, či za účtovné obdobie kalendárneho roka 2021 jeho čistý obrat nepresiahol 6 000 000 eur, celková hodnota majetku 3 000 000 eur a priemerný počet zamestnancov 40. V takom prípade musí byť účtovná závierka tiež overená audítorom.

Verejná prístupnosť účtovnej závierky

Účtovné závierky, oznámenia o schválení účtovnej závierky a ďalšie dokumenty, ktoré subjekty ukladajú do registra účtovných závierok, sú verejnosti prístupné len čiastočne. Medzi verejne prístupné dokumenty patria účtovné závierky družstiev, obchodných spoločností, štátnych podnikov a od 1. 1. 2022 aj dokumenty občianskych združení, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov.