Princíp fungovania DPH a daňové podvodyDaň z pridanej hodnoty je nepriama daň, čo znamená, že sa platí nepriamo, pretože je zahrnutá do cien tovarov a služieb. Upravuje ju zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH").

Platiteľ dane a subjekt, ktorý daň skutočne platí, sú dve rôzne osoby. Je to preto, že subjekt, ktorý daň vyberá a odvádza, je fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ - platiteľ dane) a subjekt, ktorý daň skutočne platí, je konečný spotrebiteľ, ktorý ju platí už zahrnutú v cene tovaru alebo služby.

V prípade tuzemského platiteľa DPH je princíp fungovania nasledovný:
1. Platiteľ DPH, ktorý nakupuje rôzne tovary alebo služby s cieľom ich ďalšieho predaja alebo použitia na výrobu od iného platiteľa DPH, si môže odpočítať DPH, keďže je už zahrnutá v cene nakupovaných tovarov alebo služieb. Táto DPH sa nazýva DPH na vstupe a môže si ju vyžiadať späť od daňového úradu.

2. Platiteľ DPH, ktorý následne predáva výstupy podniku (tovar alebo služby), dostáva od zákazníkov cenu tovaru alebo služieb vrátane DPH. To sa nazýva DPH na výstupe a túto daň musí podnik (platiteľ dane) zaplatiť daňovému úradu.

V prípade podniku môžu nastať dve situácie:
1. Nadmerný odpočet - nastáva vtedy, keď je DPH na vstupe vyššia ako DPH na výstupe. Podnikateľovi sa však nemusí vrátiť okamžite, pretože mu môže vzniknúť daňová povinnosť v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak sa tak nestane, nadmerný odpočet sa podnikateľovi vráti do 30 dní od podania daňového priznania.

2. Daňová povinnosť - vzniká, ak je DPH na vstupe nižšia ako DPH na výstupe. V tomto prípade je podnikateľ povinný zaplatiť daňovú povinnosť v lehote na podanie daňového priznania.

Platiteľ DPH

Registráciu za platiteľa DPH musí vykonať každá osoba, ktorá je tuzemskou zdaniteľnou osobou podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH a ktorá dosiahla za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov obrat vyšší ako 49 790 eur (vrátane), najviac však do výšky 1 000 eur. Niektoré tovary a služby však nie sú zahrnuté do dodania, a preto sa nemôžu započítať do obratu.

Registrácia k DPH sa môže uskutočniť aj na dobrovoľnom základe. V tomto prípade ju vykonávajú tí podnikatelia, pre ktorých je výhodná, napríklad z dôvodu nákupu nehnuteľností a obchodovania len s podnikateľmi, ktorí sú tiež registrovaní pre DPH.

Vznik daňových únikov a vyhýbanie sa plateniu daní

Najčastejšie vyšetrované daňové podvody a úniky sú prípady, keď je podnikateľ podozrivý z toho, že nepriznáva svoje príjmy alebo výnosy. Táto situácia môže nastať v prípade nevystavenia faktúry alebo pokladničného dokladu z e-Kasy napriek prijatiu peňazí. Hoci teda zákazník kúpou tovaru/služby zaplatil DPH, podnik neodviedol DPH štátu.

Z tohto dôvodu vznikla e-Kasa, t. j. on-line pripojenie elektronických registračných pokladníc, ktoré v okamihu nákupu odovzdávajú všetky informácie priamo daňovému úradu.

Druhým problémom, ktorým sa daňová správa zaoberá, je odpočet DPH na vstupe. Tu dochádza k daňovým únikom na základe fiktívnych dokladov alebo dokladov, ktoré vôbec nesúvisia s podnikateľskou činnosťou.

Medzi najznámejšie podvody s DPH patria tzv. karuselové podvody, známe aj pod názvom kolotočové podvody. Ide o úniky na dani z pridanej hodnoty, ktoré sú známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ich podstata spočíva v obchodovaní v rámci Európskej únie, v strate a zároveň v uplatňovaní nadmerných odpočtov DPH u daňových úradov, a to pri neexistencii (fiktívneho) obchodníka.

Správa daní verzus daňové úniky

Daňová správa zaviedla niekoľko opatrení na boj proti daňovým únikom. Jedným z nich je už spomínaný systém e-Kasa, ale existujú aj ďalšie:
- Čierna listina" - ide o zoznam platiteľov DPH, ktorým už bola zrušená registrácia pre DPH, napríklad pre opakované nepodanie daňového priznania alebo nezaplatenie splatnej dane,
- kontrolný výkaz - výkaz, ktorý slúži na zaznamenanie potrebných informácií z dokladov používaných na odpočítanie alebo uplatnenie DPH (napr. IČ DPH, číslo dokladu atď.),
- Tuzemské samozdanenie - spočíva v prenesení daňovej povinnosti na odberateľa pri dodaní tovaru,
- ručenie za DPH - ide o ručenie zákazníka za nezaplatenú daň na výstupe na predajni dodávateľa, ak zákazník vedel/mal vedieť, že dodávateľ nezaplatí splatnú daň. Ak teda dodávateľ nezaplatí DPH, povinnosť zaplatiť DPH prechádza na zákazníka;
- Skupiny na boj proti podvodom a iné.

Napriek rôznym opatreniam prijatým daňovou správou sú však daňové úniky stále vysoké. Pozitívom však je, že trend je klesajúci. Najrizikovejšími odvetviami sú poľnohospodárstvo, ubytovacie a stravovacie služby, priemysel a veľkoobchod a maloobchod.