Dane na SlovenskuDane. Každý má pred týmto slovom rešpekt. Keď si však uvedomíte, za ČO musíte platiť dane a KEDY ich platiť, život sa vám môže uľahčiť. Najprv si povedzme, KTO ich musí platiť. V prípade trvalého alebo dlhodobého pobytu zahraničného daňovníka musí zo zákona uznať príjmy zo zdrojov na Slovensku, ako aj príjmy, ktoré pochádzajú zo zahraničia. Rezidenti SR, ktorí vlastnia stálu prevádzkareň alebo jej zamestnancov, ktorí zamestnávajú viac ako 180 dní, majú povinnosť podať daňové priznanie. Daňovému úradu je možné umožniť úpravu základu dane, ale len v prípade, ak má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s krajinou nerezidenta SR.

Ak si chcete dohodnúť osobné stretnutie/rozhovor s anglicky hovoriacimi daňovými expertmi v Bratislave, kontaktujte: www.mkms.sk

Teraz sa zamerajme na TYPY daní na Slovensku. Existuje 6 typov daní - 1. Daň z príjmov FO (fyzických osôb - fyzické osoby) a PO (právnických osôb - právnické osoby), 2. Daň z príjmov z predaja nehnuteľností, 3. Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľností, 4. Daň z pridanej hodnoty (DPH), 5. Daň z motorových vozidiel, 6. Miestne dane TERMÍN na podanie daňového priznania za rok 2016 sa podáva do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (do 31. 3. 2017). V tejto lehote je povinnosť zaplatiť daň. Je možné požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, a to najviac o tri celé kalendárne mesiace. Daň z príjmov sa riadi zákonom o dani z príjmov a týka sa každého občana za kalendárny rok, ktorý mal zdaniteľný príjem vyšší ako určitý strop - , pričom v roku 2016 platí pravidlo, že za rok 2015 dosiahol zdaniteľný príjem vyšší ako 1 901,67 €. Sadzba dane z príjmov je pre fyzické osoby a pre rôzne právnické osoby.

1. Daň z príjmov FO (fyzické osoby - fyzické osoby) a PO (právnické osoby - právnické osoby).

Daň z príjmov FO sa týka každého občana, ktorý podniká alebo nepodniká. Vo väčšej miere ide o daň podnikateľov (živnostníkov). Daň z príjmov právnických osôb sa týka spoločností, ako sú s. r. o., a. s., alebo združení fyzických či právnických osôb, rozpočtových a príspevkových organizácií, prípadne aj neziskových organizácií.
Sadzba dane z príjmov FO: a) základná sadzba dane z príjmov je 19 %, ktorá sa vzťahuje na príjmy nepresahujúce 176,8-násobok životného minima, b) zvýšenie sadzby dane z príjmov je 25 % z tejto sadzby pri príjmoch, ktoré presiahnu 176,8-násobok životného minima.
Sadzba dane z príjmov PO: a) Sadzba dane v roku 2017 za rok 2016 pre všetky subjekty zjednotená vo výške 22 %, b) V prípade PO je potrebné počítať s licenciou, v prípade, že spoločnosť nemá zisk vyšší ako uvedená licencia. Toto by sa malo vykonať v rámci krátkodobej zmeny. - V prípade, že PO nie je platiteľom DPH, potom výška daňovej licencie 480 € - Ak po DPH platiteľ obrat do 500 000 €, výška daňovej licencie je 960 € - Ale ak ste dosiahli obrat vyšší ako 500 000 €, potom výška dane na 2 880 € licencie, bez ohľadu na to, či je alebo nie je platiteľom DPH.

2. Daň z príjmu z predaja nehnuteľností

Výška dane z predaja nehnuteľnosti (domu, bytu alebo stavebného pozemku) je 19 %, je to daň z rozdielu medzi výškou príjmu z predaja nehnuteľnosti a exekučnými výdavkami. Od dane z príjmov z predaja nehnuteľností je oslobodený príjem: a) z predaja nehnuteľnosti, ak odo dňa nadobudnutia uplynulo viac ako päť rokov, b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo jedným z manželov, ak sa zistí neskôr ako päť rokov odo dňa nadobudnutia, c) z predaja nehnuteľného majetku v rámci obchodovania, po uplynutí piatich rokov od vyradenia obchodného majetku, d) v ďalších prípadoch ustanovených zákonom.

3. Daň z príjmu z prenájmu nehnuteľností

Daň z príjmu sa bude uplatňovať aj v prípade prenájmu nehnuteľností. V prípade, že suma zdaniteľných príjmov za kalendárny rok nepresiahne sumu 500 eur, potom daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z príjmov, v opačnom prípade mu táto povinnosť zostáva. V prípade príjmov z prenájmu nehnuteľností je povinný sa zaregistrovať na miestnom úrade.

4. Daň z pridanej hodnoty

Medzi ďalšie dane na Slovensku patrí daň z pridanej hodnoty, v skratke DPH, ktorá sa podľa zákona o dani z pridanej hodnoty uplatňuje na tovary a služby. V súčasnosti poznáme dve sadzby DPH v závislosti od toho, o aký tovar ide. DPH priamo ovplyvňuje podniky a nepriamo všetky ostatné osoby, pretože je už zahrnutá takmer v každej cene všetkých tovarov a služieb.

5. Daň z motorových vozidiel

Zákon o daniach z motorových vozidiel hovorí o daniach z motorových vozidiel. Tento zákon sa vzťahuje najmä na podniky. Tento zákon upravujúci dane z motorových vozidiel zahŕňa: osobné automobily, motocykle, motocykle, autobusy, nákladné vozidlá a iné motorové vozidlá. Základ dane sa určuje v závislosti od objemu motora v cm3, pričom pri elektrických vozidlách podľa výkonu motora v kW a pri úžitkových vozidlách podľa ich maximálnej hmotnosti a celkovej hmotnosti v tonách a počtu náprav podľa dokladov vozidla. Sadzba dane sa každoročne určuje v prílohe k zákonu.

6. Miestne dane

Miestne dane sú stanovené zákonom o miestnych daniach. Daňovníkmi sú obyvatelia konkrétneho mesta, prípadne občania, ktorí dané miesto navštevujú. Výšku dane určuje každá obec samostatne, v prípade Košíc a Bratislavy príslušná mestská časť, ktorá sa určuje každoročne k prvému dňu kalendárneho roka nasledujúceho po poslednom dni kalendárneho roka. Okrem miestnych daní má samospráva právo aj ukladať a vyberať miestne dane, ako sú poplatky, prípadne za iné všeobecne prospešné služby obce. medzi miestne dane patria tieto dane: - daň z nehnuteľností, - daň za psa, - daň za ubytovanie, - daň za užívanie verejného priestranstva, - daň za predajné automaty, - daň za vjazd a parkovanie motorových vozidiel v historickej časti mesta, - daň za jadrové zariadenie.