K ďalším aktivitám spoločnosti patrí aj kontrola účtovníctva za predchádzajúce účtovné roky, kde mohli vzniknúť:

• chyby v účtovaní,

• chýbajú dôležité účtovné doklady,

• nesprávny výpočet hospodárskeho výsledku, zle vypočítanej a odvedenej dane.

Rekonštrukciu účtovníctva vykonávame výhradne na požiadanie a súhlas klienta. Cena sa stanovuje individuálne. Spätné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva sa vykonáva v zmysle platných zákonov SR:

• spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov, ich oprávnenosť z daňového hľadiska,

• vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov,

• evidencia DPH,

• ročná účtovná závierka vrátane príloh podľa platnej legislatívy,

• vyhotovenie podkladu pre priznanie k dani z príjmu,

• vypracovanie daňového priznania vrátane príloh (súvaha, výkaz ziskov a strát, cash-flow a poznámky k účtovnej závierke),

• vypracovanie opravných daňových priznaní.