Faktúra a jej náležitosti.

Faktúra sama o sebe je jednoduchým dokumentom, ale napriek tomu veľakrát sú uvedené nesprávne údaje poprípade tam vôbec nie sú.

Už sme čítali veľa článkov ako má byť správne vystavená faktúra, aké náležitosti ma obsahovať.

Veď o tom hovoria aj tieto zákony

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

S pojmom faktúra sa stretávame len v zákone o DPH, v obchodnom zákonníku je to len obchodný dokument  a v zákonne o účtovníctve je to účtovný doklad.

Kedy sme vlastne povinný vyhotoviť faktúru? K tomu nám hovorí § 72 zákona o DPH. To sa týka hlavne platiteľov DPH, v dvoch prípadoch hovorí aj o neplatiteľov DPH. Tí sú však povinný vystaviť účtovný doklad pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorým preukazujú dodanie tovaru alebo poskytnutie služby za ktoré požadujú úhradu. Či sa riadime podľa zákona o účtovníctve, obchodného zákona alebo zákona o DPH, každý podnikateľský subjekt je povinný číslovať faktúry. Akým spôsobom, tak to nie je upravené žiadnym zákonom. Čo je ale povinnosťou, aby faktúry boli označené, očíslované a usporiadané podľa čísel za seboou.


Platiteľ DPH podľa zákona o DPH § 73 je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní a to:

 • odo dňa dodania tovaru alebo služby,
 • do dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom
 • dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1.

Naopak neplatiteľ DPH je povinný vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu, pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby.

Pretože faktúra je účtovným ako aj daňovým dokladom, musí  obsahovať podľa § 10 zákona o účtovníctve tieto údaje:

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
 • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Podľa zákon o DPH § 74  by mala faktúra obsahovať tieto údaje:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia “dodanie je oslobodené od dane”, výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,
 • slovnú informáciu “vyhotovenie faktúry odberateľom”, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4 ods. 5,
 • slovnú informáciu “prenesenie daňovej povinnosti”, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • slovnú informáciu “úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie”, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
 • slovnú informáciu “úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar”, “úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela” alebo “úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti”, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66,
 • meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa
 • obchodné meno, sídlo a miesto podnikania,
 • právnu formu právnickej osoby,
 • identifikačné číslo, ak je pridelené,
 • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal (napr. Obchodný register),
 • číslo zápisu do registra, v ktorom je podnikateľ zapísaný.

Formu úhrady si každý podnikateľský subjekt zvolí podľa vlastného uváženia a podľa dohody so zákazníkom, alebo odberateľom. Dátum splatnosti faktúry je určený zmluvne alebo podľa obchodného zákonníka § 340 a § 340a. Splatnosť faktúry za dodanie tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry môže však byť za určitých podmienok predĺžená, a to v prípade, ak dlhšia splatnosť nie je v nepomere k právam a povinnostiam dodávateľa, ktoré preňho vyplývajú zo zmluvy.

Povinnosť pečiatky a podpisu na zmluve nie je povinnou záležitosťou, pokiaľ to nie je zapísané v ORSR v časti konanie v mene spoločnosti.

Ako vždy doporučujem osloviť v tejto veci odborníkov, ktorí vám vystavia faktúry alebo iné doklady. V opačnom prípade doklad nemusí mať správne náležitosti a nemusí byť akcetovaný ako aj uhradený a to nie je cieľom podnikania. Vyberte si správneho odborníka, ktorý vám pomôže s vašim podnikaním, odbremení vás od určitej administratívy a tak sa vy viete naplno venovať svojmu podnikaniu.