Základné rozdiely medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom

Nie každý podnikateľský subjekt má právo výberu spôsobu účtovania.

Viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva nie je povinné pre žiadny daňový subjekt. Môžu si ho však zvoliť osoby podľa § 35-40  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Všetky ďalšie podnikateľské subjekty zapísaní v obchodnom registri bez ohľadu na to, či sú fyzické alebo právnické osoby, musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

V čom sú teda sústavy rozdielne?

Jednoduché účtovníctvo je akýmsi menej náročným spôsobom vedenia účtovníctva. Je určené pre fyzické osoby, živnostníkov, občianske združenia a atď.. Účtovníctvo sa vedie v účtovných knihách, ktorými sú peňažný denník a kniha pohľadávok a záväzkov. V nich sa evidujú príjmy a výdavky, ktoré sa zapisujú až dňom reálnej finančnej úhrady. Vedenie jednoduchého účtovníctva teda ponúka prehľad o stave finančných zdrojov a finančného hospodárenia v reálnom čase. Na konci účtovného obdobia len jednoducho odčítame výdavky od príjmov a zistíme výsledok hospodárenia.

podvojnom účtovníctve je evidencia omnoho detailnejšia, čo sa prejavuje na administratíve a náročnosti účtovania. Systém spočíva v účtovaní výnosov a nákladov. V rámci toho musí byť zachovaná podvojnosť, čiže každý účtovný prípad zapisujeme na dvoch účtoch – na strane Dal, alebo Má dať. Okrem evidencie príjmov a výdavkov je potrebné evidovať aj majetok. Naň sa pozeráme z pohľadu aktív a pasív a podľa toho ich zapisujeme na pravej (Dal), či ľavej (Má dať) strane súvahy. Tá spolu s výkazom ziskov a strát tvorí náležitosti účtovnej uzávierky.

Správnosť vedenia účtovníctva je pre firmu kľúčová, no pre podnikateľov môže byť zdrojom chaosu a zbytočného stresu. Preto je dôležité sa obrátiť na účtovné spoločnosti, ktoré vám ponúkajú nie len vedenie účtovníctva ale komplexné služby.

Faktúra a jej náležitosti.

Faktúra sama o sebe je jednoduchým dokumentom, ale napriek tomu veľakrát sú uvedené nesprávne údaje poprípade tam vôbec nie sú.

Už sme čítali veľa článkov ako má byť správne vystavená faktúra, aké náležitosti ma obsahovať.

Veď o tom hovoria aj tieto zákony

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

S pojmom faktúra sa stretávame len v zákone o DPH, v obchodnom zákonníku je to len obchodný dokument  a v zákonne o účtovníctve je to účtovný doklad.

Kedy sme vlastne povinný vyhotoviť faktúru? K tomu nám hovorí § 72 zákona o DPH. To sa týka hlavne platiteľov DPH, v dvoch prípadoch hovorí aj o neplatiteľov DPH. Tí sú však povinný vystaviť účtovný doklad pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorým preukazujú dodanie tovaru alebo poskytnutie služby za ktoré požadujú úhradu. Či sa riadime podľa zákona o účtovníctve, obchodného zákona alebo zákona o DPH, každý podnikateľský subjekt je povinný číslovať faktúry. Akým spôsobom, tak to nie je upravené žiadnym zákonom. Čo je ale povinnosťou, aby faktúry boli označené, očíslované a usporiadané podľa čísel za seboou.


Platiteľ DPH podľa zákona o DPH § 73 je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní a to:

 • odo dňa dodania tovaru alebo služby,
 • do dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom
 • dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte,
 • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1.

Naopak neplatiteľ DPH je povinný vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu, pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby.

Pretože faktúra je účtovným ako aj daňovým dokladom, musí  obsahovať podľa § 10 zákona o účtovníctve tieto údaje:

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
 • podpisový záznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
 • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Podľa zákon o DPH § 74  by mala faktúra obsahovať tieto údaje:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia “dodanie je oslobodené od dane”, výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,
 • slovnú informáciu “vyhotovenie faktúry odberateľom”, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4 ods. 5,
 • slovnú informáciu “prenesenie daňovej povinnosti”, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • slovnú informáciu “úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie”, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
 • slovnú informáciu “úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar”, “úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela” alebo “úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti”, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66,
 • meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa
 • obchodné meno, sídlo a miesto podnikania,
 • právnu formu právnickej osoby,
 • identifikačné číslo, ak je pridelené,
 • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal (napr. Obchodný register),
 • číslo zápisu do registra, v ktorom je podnikateľ zapísaný.

Formu úhrady si každý podnikateľský subjekt zvolí podľa vlastného uváženia a podľa dohody so zákazníkom, alebo odberateľom. Dátum splatnosti faktúry je určený zmluvne alebo podľa obchodného zákonníka § 340 a § 340a. Splatnosť faktúry za dodanie tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry môže však byť za určitých podmienok predĺžená, a to v prípade, ak dlhšia splatnosť nie je v nepomere k právam a povinnostiam dodávateľa, ktoré preňho vyplývajú zo zmluvy.

Povinnosť pečiatky a podpisu na zmluve nie je povinnou záležitosťou, pokiaľ to nie je zapísané v ORSR v časti konanie v mene spoločnosti.

Ako vždy doporučujem osloviť v tejto veci odborníkov, ktorí vám vystavia faktúry alebo iné doklady. V opačnom prípade doklad nemusí mať správne náležitosti a nemusí byť akcetovaný ako aj uhradený a to nie je cieľom podnikania. Vyberte si správneho odborníka, ktorý vám pomôže s vašim podnikaním, odbremení vás od určitej administratívy a tak sa vy viete naplno venovať svojmu podnikaniu.

HOW DO YOU START DOING BUSINESS IN SLOVAKIA?

Do you have a business idea and don‘t know which option to choose, either sole proprietorship or limited liability company (Ltd.)? It is a really difficult decision – each option has its advantages and disadvantages.

 

We are going to discuss in short the advantages and disadvantages of the most common types of doing business. First of all it is necessary to bear in mind that entrepreneurship brings you more freedom, higher professional fulfillment and financial independence but it needs to be aware of even bigger responsibility as well. Responsibility not only for yourself but also for your company, clients, the service you offer and in case you decide to employ people for them as well.

 

Before you start doing business itself, you should be familiar with Slovak law and legislation. You don‘t have to worry – it is not necessary to know everything very detailed as an accountant or lawyer, you should know just general information. The basic knowledge of general information will help you to be prepared for every negotiation and trap that might occur while doing business and to have and idea of what is your accountant and lawyer talking about. It will help you to know the different offices, your rights and obligations. Why do I have to know the general information? First of all, you should realize that YOU and only you are the responsible one for managing a company or for yourself as self-employed, only YOU and nobody else.

 

A popular form of doing business is a company (s.r.o. / Ltd.). This form is suitable for those who decide to do business through a legal entity or if they are a group of people who would like to do business together. If you don‘t have any experience with establishing a company, we advise you to use the services of the consultancy companies that might help you with it – you will save time and money. Establishing a company from the signing of contracts at the notary to the registration of the company in the Commercial Register takes about 30 days if everything is okay. For those who are hurrying, there is a possibility to buy ReadyMade, a ready-made ready-to-sell company with no history and you can start doing business within a few days. However, here you have to be careful who you buy it from. The affiliate can be a person from anywhere in the world without the necessity to dispose of Slovak citizenship. In the case of a managing partner, the situation is a little bit different – it is necessary to have a residence permit if you are not a citizen of the European Union or of OECD countries.

 

From the establishment to the registration of the company (s.r.o./Ltd.), the following steps are required:

 • to prepare the founding documents
 • to determine the main seat of the organization
 • to prove of non-indebtedness to the Tax Office and the Social Insurance Institution according to the new regulation from 09/2018 only if you are a debtor
 • to choose a business activity and to obtain a trading license
 • integrity of founders
 • to pay-up of the capital
 • to apply for entry into the Commercial Register
 • payment of the registration fee
 • registration at the Tax Office and getting the identification number (DIČ)
 • if necessary, registration for another identification number for VAT (IČ DPH)
 • selection of a suitable accountant

 

The company is established on the day of entry into the Commercial Register.

 

Establishment of sole proprietorship (SZČO) is one of the most popular forms of business in Slovakia. Establishment of sole proprietorship for Slovak citizens or citizens with permanent residence in Slovakia or in the EU and the OECD is simple. The situation is more complicated and a bit more expensive for citizens who only have a temporary residence permit – then there is a duty to register themselves to the Commercial Register.

 

For the establishment of sole proprietorship of Slovak citizens or citizens of EU and OECD, it is necessary:

 • To fill in the application
 • To choose a type of sole proprietorship activity
 • Submission of authorization to use the property/place of business
 • Integrity
 • To pay an administration fee

 

After receiving the application, the Trading Licensing Office will issue a trading license within ca. 3 days and you can start doing business. Of course, it is necessary to think about the announcement of the start of the business to the tax office and to get the VAT number and to announce it as well to the  Social Insurance Institute and the Health Insurance Institute.

 

For the establishment of sole proprietorship of foreign citizens, it is necessary:

 1. To determine which kind of business you are going to provide in Slovakia, you can:
 • an establishment of a foreign entity‘s business if you have already worked in the place of your permanent residence on the same subject of business
 • a foreign person‘s business if you are not an entrepreneur in the place of your permanent residence or in Slovakia you intend to do business in another business subject.

 

 1. You need to follow there steps:
 • To submit a completed application
 • To choose a business type
 • In case you don‘t have a residence permit, it is necessary to provide a objects clause, consent and statement of the responsible representative (if the responsible representative is appointed). If you still don‘t have a residence permit (temporary or permanent) in Slovakia when you apply for a trade mark, or if you don‘t meet the special conditions for running a sole proprietorship, you have to appoint a responsible representative.
 • Submission of the right to use the property/place of business – it is evidenced either by a letter of ownership/statement of the property certificate (if you are the owner of the property) or by the lease agreement, if you do business in the rented premises or by the written permission of the landlord to run a sole proprietorship there.
 • By submitting an extract of criminal records from home country or from country where you have been resident for more than 6 months during last 5 years.
 • Passport or residence permit.
 • To pay the administration fee.

 

These two forms of business are the most used in Slovakia. We can see one major difference between them in case of termination of the business. In case of s.r.o. / Ltd. It is necessary to liquidate the company by a lawyer or a special company dealing with it, meanwhile the sole proprietorship can be terminated by notifying the Trade Licensing Office on the day when you end your business. This does not apply to foreign citizens who were required to register themselves into the Commercial Register. In both cases, you should have balanced your liabilities and receivables if possible.

 

We also know other forms of business, including:

 • Joint Stock Company (a.s.)
 • Limited Partnership
 • General Partnership
 • Cooperative
 • Association
 • Organizational unit
 • other form

 

If you don‘t have any experience, we recommend you to visit a lawyer or a company that is focusing on setting up different forms of business. Our recommendation: www.mkms.sk