Prečo zveriť alebo nezveriť účtovníctvo do rúk externej firmy

Podnikanie je komplex viacerých činností, ktorých služby je potrebné poskytovať kvalitne. Medzi základné patrí dobre realizovaný marketing, logistika, sklady, reklamácie, kvalitne vyškolený predajcovia, či optimalizovaný e-shop.

Tieto základné činnosti sú potrebné k tomu, aby si spoločnosti na trhu vytvorili dobré meno a generovali zisk. Možno navonok k nepodstatným činnostiam patrí účtovníctvo a služby s tým spojené, aj keď je to činnosť, ktorá je v úzadí a jej prácu nie vždy je vidieť.

Akým spôsobom zastrešovať účtovníctvo?  To je otázka každého, kto začína podnikať. Riešiť účtovníctvo osobne? Kedy to budem stíhať, budem sa vedieť sústrediť na podnikanie a generovať zisk? Patríme medzi krajiny, kde sú časté zmeny v legislatíve a v účtovných predpisoch. Nechať vedenie účtovníctva na “známu”, ktorá vám ho spracuje za pár eur, bez toho, aby za jeho vedenie a spracovanie zodpovedala, je v dnešnej dobe hazard s vlastnou firmou. Je tu tiež možnosť vykonávať účtovníctvo interným zamestnancom. Tu si treba dať pozor na časté vysielanie zamestnancov na nákladné školenia a fluktuáciu.

Aké je vhodné riešenie pre spoločnosti, alebo živnostníkov?  Medzi často využívané spôsoby vedenia účtovníctva patrí outsourcing – zveriť účtovníctvo do rúk profesionálnej externej spoločnosti a o nič sa nestarať. Medzi základné výhody môžeme uviesť nulové náklady na účtovný softvér a školenia zamestnancov, poistenie zodpovednosti, v prípade škody spôsobenej pri výkone účtovníctva, osobný prístup ku každému klientovi, odborné poradenstvo a odbornosť ponúkaných služieb.

Ako si však vybrať tú správnu spoločnosť na vedenie účtovníctva? Pri výbere spoločnosti, ktorá sa vám bude starať o vedenie účtovníctva, sa treba mať na pozore. Nie vždy je pravidlom, že veľká účtovná firma sa o mňa postará lepšie. Vždy je to o majiteľovi, manažérovi a hlavne o účtovníkovi, ktorý ma na starosti vašu spoločnosť.

Základné rozdiely medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom

Nie každý podnikateľský subjekt má právo výberu spôsobu účtovania.

Viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva nie je povinné pre žiadny daňový subjekt. Môžu si ho však zvoliť osoby podľa § 35-40  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Všetky ďalšie podnikateľské subjekty zapísaní v obchodnom registri bez ohľadu na to, či sú fyzické alebo právnické osoby, musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

V čom sú teda sústavy rozdielne?

Jednoduché účtovníctvo je akýmsi menej náročným spôsobom vedenia účtovníctva. Je určené pre fyzické osoby, živnostníkov, občianske združenia a atď.. Účtovníctvo sa vedie v účtovných knihách, ktorými sú peňažný denník a kniha pohľadávok a záväzkov. V nich sa evidujú príjmy a výdavky, ktoré sa zapisujú až dňom reálnej finančnej úhrady. Vedenie jednoduchého účtovníctva teda ponúka prehľad o stave finančných zdrojov a finančného hospodárenia v reálnom čase. Na konci účtovného obdobia len jednoducho odčítame výdavky od príjmov a zistíme výsledok hospodárenia.

podvojnom účtovníctve je evidencia omnoho detailnejšia, čo sa prejavuje na administratíve a náročnosti účtovania. Systém spočíva v účtovaní výnosov a nákladov. V rámci toho musí byť zachovaná podvojnosť, čiže každý účtovný prípad zapisujeme na dvoch účtoch – na strane Dal, alebo Má dať. Okrem evidencie príjmov a výdavkov je potrebné evidovať aj majetok. Naň sa pozeráme z pohľadu aktív a pasív a podľa toho ich zapisujeme na pravej (Dal), či ľavej (Má dať) strane súvahy. Tá spolu s výkazom ziskov a strát tvorí náležitosti účtovnej uzávierky.

Správnosť vedenia účtovníctva je pre firmu kľúčová, no pre podnikateľov môže byť zdrojom chaosu a zbytočného stresu. Preto je dôležité sa obrátiť na účtovné spoločnosti, ktoré vám ponúkajú nie len vedenie účtovníctva ale komplexné služby.