Naše služby

Účtovníctvo a účtovné poradenstvo

Správne spracované účtovníctvo je základom bezproblémového chodu každého podnikania…
Zobraziť viac

Mzdy a personalistika

Neoddeliteľnou súčasťou práce ekonomického úseku je spracovanie miezd a personalistika…
Zobraziť viac

Podnikateľské a finančné poradenstvo

Na základe spolupráce s popredných finančných inštitúcií dokážeme našim zákazníkom ponúknuť…
Zobraziť viac

Daňové poradenstvo

Naši odborníci poskytujú klientom komplexné daňové poradenstvo podľa požiadaviek a potrieb klienta…
Zobraziť viac

Rekonštrukcia účtovníctva

Okrem iných aktivít sa naša spoločnosť zaoberá aj kontrolou účtovníctva za predchádzajúce účtovné roky, kde mohli vzniknúť…
Zobraziť viac

Servis pre klientov

Zakladanie alebo zmena v spoločností, poprípade likvidácia sú procesy, ktoré si vyžadujú…
Zobraziť viac

O nás

MKMs s.r.o. je konzultačná a účtovná spoločnosť, poskytujúca služby v oblasti účtovníctva, miezd, daní, financií a komplexných služieb pre klienta. V súčasnosti pôsobíme na území Slovenskej republiky a svoju pôsobnosť postupne rozširujeme.

Náš tím sa vyznačuje dlhoročnými skúsenosťami a vysokou úrovňou ich odbornej kvalifikácie, čo zaručuje profesionálnu starostlivosť a pohodlie pre našich klientov. Služby poskytujeme právnickým a fyzickým osobám z rôznych oblastí podnikania. V portfóliu máme nielen domácich podnikateľov ale aj spoločnosti so zahraničnou účasťou. Kvalitu našej práce neustále zdokonaľujeme absolvovaním školení a zvyšovaním kvalifikácie našich ľudí.

Viac ako 10 rokov skúseností, viac ako 500.000 zaúčtovaných dokladov, viac ako 1.000 spracovaných miezd, hodiny účtovného a daňového poradenstva nás radí medzi profesionálov.

Naša spoločnosť je tu pre Vás, aby ste sa Vy mohli plne venovať svojmu podnikaniu. Radi Vás privítame v príjemnom prostredí našej spoločnosti kde si nájdeme vždy dostatok času na Vás.

FAQ

Účtovné poradenstvo

Čo to je účtovné poradenstvo?
Účtovné poradenstvo je konzultačná služba, ktorá pomáha zodpovedať klientom konkrétne otázky, s ktorými si nevedia rady. Ide napríklad o spôsob účtovania, oceňovania alebo vykazovania určitej ekonomickej činnosti.

Ako to prebieha v našej spoločnosti?
Klient nás osloví osobne, telefonicky alebo najčastejšie e-mailom so svojou otázkou. Ideálne je, aby čo najpresnejšie popísal svoj odborný problém.

Čo je výsledok?
Náš konzultant (audítor) poskytne písomné alebo ústne stanovisko v takej forme, aby jej klient dostatočne porozumel.

Čo je potrebné zo strany klienta?
Klient by mal čo najpresnejšie popísať svoj odborný problém, ta aby dostal zrozumiteľnú odpoveď či prípadné riešenie jeho problému a zároveň má možnosť vybrať si, akou formou chce obdŕžať odpoveď (mailom alebo osobne).

Čo je účtovníctvo a prečo je potrebné?

V teoretickej rovine výkladu účtovníctva sa tu stretávame so 4 základnými funkciami účtovníctva, a to je dokumentačná funkcia, informačná funkcia, kontrolná funkcia, rozhodovacia funkcia. Hlavná právna norma, ktorá upravuje účtovníctvo na Slovensku je zákon č. 431/2002 o účtovníctve.

• dokumentačná funkcia: prostredníctvo účtovných dokladov a zápisov dokumentuje „dianie v podniku“ vyjadrené v číselných hodnotách
• informačná funkcia: účtovná dokumentácia poskytuje informácie pre jednotlivých používateľov o aktuálnom stave vo firme: informácie sú dôležité pre vlastníkov, manažment, banky,
štát…
• kontrolná funkcia: informačný stav účtovníctva slúži pre hodnotenie hospodárnosti a rentability.
• rozhodovacia funkcia: na základe korektných informácií z účtovného systému je možné prijímať správne rozhodnutia pre rozvoj firmy

Daňové poradenstvo

Čo to je daňové poradenstvo?
Daňové poradenstvo je súhrn služieb v oblasti účtovníctva, týkajúcich sa pracovného práva, zmlúv, vzťahov s dodávateľmi či odberateľmi a podobne.

Ako to prebieha v našej spoločnosti?
Na základe osobnej konzultácie s klientom a nastolení problému, stanovíme daňový faktor samotného problému a následne vypracujeme návrh riešenia. Ak je to potrebné, spolupracujeme s ďalšími odborníkmi z daňovej oblasti. Našim cieľom je dostať sa k finálnemu stanovisku a možnostiam riešenia, ktoré sú následne budú predostreté klientovi.

Podnikateľské poradenstvo

Čo to je podnikateľské poradenstvo?
Podnikateľské poradenstvo patrí medzi najčastejšie využívané začínajúcimi spoločnosťami, ktoré potrebujú pomôcť s administratívnymi úkonmi pri ich založení, označením cieľových skupín a konkurencie, či s kontaktmi možných budúcich obchodných partnerov a tomu podobne.
Ako to prebieha v našej spoločnosti?
Poradenstvo pre podnikateľov zvyčajne obsahuje niekoľko osobných stretnutí, kde sa nastolí problém a načrtnú ciele a požiadavky na konzultanta. Riešenie poskytneme buď sami alebo v spolupráci s ďalšími odborníkmi, na ktorých sa obraciame v prípade závažnejších problémoch, tak aby sme poskytli čo najefektívnejšie riešenie ušité priamo na mieru pre každého klienta.

Založenie spoločností & Ready made

Ako dlho trvá založenie novej s.r.o.?
Odhadovaná doba na založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným býva zväčša do 15 pracovných dní odo dňa, doručenia všetky potrebných dokumentov od klienta k založeniu spoločnosti. Po obdŕžaní živnostenského oprávnenia sa nová spoločnosť zapíše do Obchodného registra. Po zápise v obchodnom registri je potrebná registrácia na daňovom úrade a následne môže klient začať podnikať vo vybraných predmetoch podnikania.
Je možné založiť spoločnosť aj bez osobného stretnutia?
Vieme založiť spoločnosť aj bez predchádzajúceho stretnutia. Všetky potrebné dokumenty Vám zašleme poštou.
Čo je to ready made spoločnosť?
„Ready made“ spoločnosťou je označovaná spoločnosť, ktorá bola už založená s účelom predaja novému majiteľovi. Nikdy sa cez ňu nevykonávala žiadna podnikateľská činnosť. Takáto spoločnosť má už vlastné IČO aj DIČ a je pripravená na okamžité použitie.

Čo je podnikanie, podnikateľská činnosť?

§ 2 zákona č. 513/1991 Zb./ ďalej len Obchodný zákonník / definuje podnikanie nasledovne:
• Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
• Podnikateľom podľa tohto zákona je:
a. osoba zapísaná v obchodnom registri,
b. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
• Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.
• Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice.
• Bydliskom fyzickej osoby sa rozumie adresa jej trvalého pobytu podľa osobitného predpisu.

Hľadáte dobrého účtovníka?

• referencie, referencie, referencie – toto je najrelevantnejšie kritérium. Ak Vám niekto z Vášho okolia odporučí/neodporučí účtovníka na základe svojich skúseností vedzte, že ide o najlepší nástroj pre Vaše rozhodovanie.
• prax v odbore – uprednostnite účtovníka s praxou, nadobudnete väčšiu istotu, že neurobí začiatočnícke chyby, resp. že sa nebude učiť práve na Vašej spoločnosti.
• komunikácia, verbálna aj neverbálna – forma komunikácie s potenciálnym účtovníkom Vám tiež napovie, či ide o človeka zodpovedného alebo nie.
• vybavenie kancelárie – ide o miesto, odkiaľ účtovník poskytuje svoje služby. Ak má zabehnutú kanceláriu, je to jeden z predpokladov, že sa tomu venuje dlhší čas, zarobil si na to a plánuje vo svojej činnosti aj pokračovať.
• komunikácia s úradmi a inštitúciami – väčšina úradov už funguje na báze elektronickej komunikácie, účtovník by mal túto komunikáciu zvládať.
• poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou – aj účtovník by mal byť poistený, nakoľko jeho práca je prísne sledovaná zo strany štátu a regulačných orgánov.
• rozsah poskytovaných služieb – odporúčame obrátiť sa na „komplexných“ účtovníkov, t.j. takých, ktorí okrem bežného vedenia účtovníctva vedia poradiť v oblasti daní, miezd, základy práva, optimalizácie daní a pod.

Napriek tomu, že účtovníctvo Vám vedie účtovník alebo účtovná spoločnosť externe, zodpovednosť za všetko je na konateľovi spoločnosti, teda podnikateľovi. Toto majte na pamäti a ak už máte účtovníka a nie ste s ním spokojní, neskúšajte ho zmeniť, nemá to zmysel, vymeňte ho. Čím skôr tak urobíte, tým lepšie! Prosím, vyplňte kontaktný formulár a odporučíme Vám z tých najlepších na základe skutočných hodnotení klientov.

Zdroj Topuctovnici.sk

Transferová dokumentácia

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú podnikateľské subjekty povinné viesť dokumentáciu a používať metódu trasferového oceňovania.
Kedy je potrebné používať transferovú dokumentáciu?
Transferovú dokumentáciu je povinný viesť každý podnikateľský subjekt, ktorého obchodno-finančné transakcie sú uskutočňované medzi závislými (ekonomicko, personálne, kapitálovo alebo inak prepojenými) osobami. Kde od 1. januára 2015 je povinná príprava transferovej dokumentácie sa vzťahuje okrem zahraničných závislých osôb už aj na tuzemské závislé osoby. Ak je povinný daňový subjekt viesť takúto dokumentáciu, v takomto prípade môže daňový úrad kedykoľvek vyzvať daňovníka o predloženie transferovej dokumentácie k použitej metóde transferového oceňovania a to nielen pri vykonávaní daňovej kontroly.Päť základných bodov pre závisle osoby v spojitosti s transferovým oceňovaním.1. Sledovanie cien kontrolovaných transakcií a úprava základu daneJednou zo základných povinností závislých osôb je sledovanie cien a podmienok, za ktoré sa medzi nimi uskutočňujú kontrolované transakcie. Dôvodom je, že povinnosťou závislých osôb je podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov aj úprava základu dane o rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných alebo finančných vzťahoch, ak v dôsledku tohto rozdielu došlo k zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty.2. Používanie metód transferového oceňovaniaNa zistenie rozdielu medzi cenami používanými závislými osobami vo vzájomných transakciách a cenami používanými nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, sa používajú rôzne metódy transferového oceňovania.Používať sa môžu nasledujúce metódy transferového oceňovania:
a) metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja alebo metóda zvýšených nákladov),
b) metóda, ktorá je založená na kombinácii metódy vychádzajúcej z porovnávania ceny a metódy vychádzajúcej z porovnávania zisku alebo,
c) metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku (metóda delenia zisku alebo metóda čistého obchodného rozpätia),
d) iná metóda, ktorej použitie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu.3. Vedenie dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovaniaO používanej metóde transferového oceňovania je daňovník povinný viesť osobitnú dokumentáciu, pri ktorej vedení sa uplatňuje niekoľko dôležitých všeobecných zásad. Obsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojom novom usmernení č. MF/8120/2014-721 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.Podľa toho, aké požiadavky sú kladené na rozsah informácií uvádzaných v dokumentácii poznáme formy dokumentácie:
• Skrátená transferová dokumentácia – tú vedú všetky mikro účtovné jednotky, daňovníci fyzické osoby a tí, ktorý uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie.
a) daňovníci fyzické osoby a daňovníci, ktorí sú mikro účtovnými jednotkami podľa osobitného predpisu2) ,
b) daňovníci, s výnimkou daňovníkov uvedených v bode 4 písm. c) až f) tohto článku, ktorí uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie (t.j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou3) , okrem transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí); ak títo daňovníci uskutočňujú aj zahraničné kontrolované transakcie (t.j. transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou4) a prípadne transakcie so stálymi prevádzkarňami daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí), uplatní sa toto pravidlo len na časť dokumentácie vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
c) daňovníci, ktorí sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“), pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s osobami podľa písmena d),
d) daňovníci s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s daňovníkmi podľa písmena c).
Základná transferová dokumentácia – tú vedú daňovníci, uskutočňujúci zahraničné kontrolované transakcie, alebo transakcie so stálymi zahraničnými prevádzkarňami
Úplná transferová dokumentácia – tú vedú daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky Článku 2 ods. 4 Usmernenia MF SR č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie.
a) daňovníci, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo5) , s výnimkou daňovníkov uvedených v bode 3 písm. b), c) a d) tohto článku,
b) daňovníci, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu6) , okrem daňovníkov podľa bodu 3 písm. a) tohto článku; ak títo daňovníci uskutočňujú transakcie aj vo vzťahu k závislým osobám, ktoré sú daňovníkmi zo zmluvného štátu, uplatní sa toto pravidlo len na časť dokumentácie vo vzťahu k transakciám s daňovníkmi nezmluvného štátu,
c) daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia7) ,
d) daňovníci, ktorí žiadajú o úpravu základu dane8) , s výnimkou daňovníkov, ktorí žiadajú úpravu základu dane z príjmov (ďalej len „základ dane“) vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
e) daňovníci, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300.000 eur a taktiež daňovníci, ktorí v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400.000 eur, s výnimkou daňovníkov uvedených v bode 3 písm. c) tohto článku,
f) daňovníci, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani4. Odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania správcom daneZákon o dani z príjmov v § 18 ods. 4 dáva závislým osobám právo požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania správcom dane. Daňovník si tak môže ešte pred uskutočnením kontrolovanej transakcie overiť, či je ním používaná metóda transferového oceňovania správna. Žiadosť sa musí podať písomne, najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa má odsúhlasovaná metóda transferového oceňovania používať. Rozhodnutie môže byť vydané s platnosťou na najviac päť zdaňovacích období, ale je možné ho aj predĺžiť. Na druhej strane, správca dane môže toto rozhodnutie za určitých okolností tiež zmeniť alebo zrušiť. Za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania je pritom daňovník povinný zaplatiť pomerne vysoký poplatok.5. Korešpondujúca úprava základu dane pri transferovom oceňovaníAk sú ceny, za ktoré sa uskutočňujú obchodné a finančné vzťahy medzi závislými osobami, odlišné v porovnaní s cenami používanými v porovnateľných transakciách medzi nezávislými osobami, je povinnosťou závislej osoby zvýšiť o tento rozdiel základ dane z príjmov. Jednostranná úpravu základu dane len u jednej zo závislých osôb zúčastnených na transakcii by mohla spôsobiť, že časť celkového zisku oboch závislých osôb spolu by mohla byť zdanená dva krát. Aby k tomu nedošlo, je podľa § 17 ods. 6 zákona o dani z príjmov právom druhej závislej osoby zúčastnenej na transakcii požiadať správcu dane o korešpondujúcu úpravu základu dane, ktorej výsledkom môže byť zníženie jej základu dane z príjmov.

Aktuality

Mohli by ste nám na úvod predstaviť vašu spoločnosť?

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2011. Na úplnom počiatku sme stáli pred otázkou, ako najlepšie pomôcť začínajúcim, ale aj skúseným podnikateľom. Preto sme stavili na komplexnú ponuku služieb, všetko v jednom balíku.

Kompletný servis pre podnikateľov
Je účtovníctvo dôležitou súčasťou podnikania?

Podnikanie je komplex viacerých činností, ktorých služby je potrebné poskytovať kvalitne. Medzi základné patrí dobre realizovaný marketing, logistika, sklady, reklamácie, kvalitne vyškolený predajcovia, či optimalizovaný e-shop.

Prečo zveriť účtovníctvo do rúk externej firmy
Taxes. Everybody has a respect toward this word. However, once you are acknowledged for WHAT you need to pay taxes for and WHEN to pay them, life can get easier. First, let´s speak about WHO needs to pay them.
TAXES IN SLOVAKIA
Do you have a business idea and don‘t know which option to choose, either sole proprietorship or limited liability company (Ltd.)? It is a really difficult decision – each option has its advantages and disadvantages.
HOW DO YOU START DOING BUSINESS IN SLOVAKIA?